От 25 май 2018г. е в сила Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от държавите членки на ЕС и да уеднакви и регулира тяхната обработка.

Сайтът ни headknot.eu отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

Събиране само за определени цели

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Ние събираме единствено лични данни, които са ни необходими, за да създадем клиентски профил при нас и да бъде предоставена услугата. Тези данни се попълват на предпоследната стъпка в поръчката на нашия сайт, в частта Клиентски данни.

Данни от регистрации с цел оставяне на коментари към продуктите на уебсайта, коментарите са публични по своя характер.

headknot.eu изрично уведомява Потребителите, че предоставените от тях Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
headknot.eu си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Свеждане на данните до минимум

Обработваните данни са сведени до минимум и отговарят на целите на обработката.

Регламентът предвижда и права за физическите лица, които се спазват при обработването на лични данни, като::достъп до личните данни; информираност; коригиране, ако данните са неточни; изтриване на личните данни или правото “да бъдеш забравен”

Срок на съхранение на личните Ви данни

headknot.eu съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок,headknot.eu полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без забавяне.